/
fantbooks.com -> -> -> .. -> " : " -> 549

: - ..

<< 1 .. 543 544 545 546 547 548 < 549 > 550 551 552 553 554 555 .. 605 >>

*nou (nou)
nu nu
nil nu
nuan nuan
nue nileh [nue,
nuo]
**nun nun
nuo no

*0 0 (O)
ou ou
p
pa Pa
pai pai
pan pan
pang pang
pao pao
pei pei
pen / p*en
(.)
peng / peng
(.)
pi P*i
pian pien
**piang (piang)
piao piao
pie pieh
pin pin
ping ping
po po
pou pou
pu . pu
Q
chi
qia chia
qian chien
qiang chiang
qiao chiao
qie chieh
qin chin
qmg ching
qiong chiung
qiu chiu
qu chU
quan chuan
que chtieh
(chiochuo)

TPT Wade-
Giles
qun chiin
R
ran jan
rang jang
rao jao
re je
**rem (jem)
ren jen
reng jeng
ri jih
rong jung
rou jou
ru jll
**rua O'ua)
ruan juan
rui jui
run jun
ruo jo
5
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
**sei (sei)
sen sen
seng seng
si ssu [su,
szu]
song sung
sou sou
su su
suan suan
sui sui
sun sun
suo so
SH
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
*shei (shei)
shen shen
sheng sheng
shi shih
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
TPT Wade-
Giles
yan yan
yang yang
yao yao
ye e yeh
yi yi W
yin yin
ying ying
*yo (yo)
yong yung
you yu
yu yu
yuan yuan
yue yiieh
yun yun
Z
za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tse
zei tsei
**zem (tsem)
zen tsen
zeng tseng
zi tzG [tsu]
zong tsung
zou tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso
ZH
zha cha
zhai chai
zhan chan
zhang chang
zhao chao
zhe che
zhei chei
zhen chen
zheng cheng
zhi chih
zhong chung
zhou chou
zhu chu
zhua chua
zhuai chuai
zhuan chuan
zhuang chuang
zhui chui
zhun chun
zhuo cho
TPT Wade-
Giles
shun shun
shuo sho
T
ta ta
tai tai
tan tan
tang tang
tao tao
te te
**tei (tei)
teng teng
ti ti
tian tien
**tiang (tiang)
tiao tiao
tie tieh
ting ting
<< 1 .. 543 544 545 546 547 548 < 549 > 550 551 552 553 554 555 .. 605 >>
Rambler's Top100
2010 FantBooks.
.
"" ()

. "" ()

. " . " ()

. " : " ()

. " : " ()