/
fantbooks.com -> -> -> .. -> " : " -> 547

: - ..

<< 1 .. 541 542 543 544 545 546 < 547 > 548 549 550 551 552 553 .. 605 >>


-. ( [] ). , 1969.

- ( -) // - 1916 (.); / . . , 1980.

-. ( ) // - (.). . 4.

( ) / . -. , 1954.

( ) / . -. . 1-4. , 1955.

( . |] ). , 1957.

-. ( [ ] ) // (, ) / . .: -. , 1951.

-. ( ) // (. . -). ,

1978, 4.

[] ([ ] ) // -- . (.). . 1.

- ( ) / . -. , 1989.

( ) // - 1916 (/.); (.).

( ) // (.).

- - - ( [] , [] , [] , ) / . -. . 1-4. , 1987.

-. ( [] ). , 1994.

-. ( ), , 1956.

-. ( [] ). , 1989.. ( ). , 1960.

..
. II

. 1. , -

TPT Wade-
Giles

a
ai ai
an
ang ang
ae

pa
bai pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pen
beng peng
bi л
bian pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu

ca tsa
cai tsai
can tsan
cang tsang
cao tsao
ce tse
**c ei (tsei)
cen tsen
ceng tseng
ci tsD
cong tsung
cou tsou
cu tsu
cuan tsuan
cui tsui
cun tsun
cuo tso
CH
cha cha
chai chai
chan chan
chang chang
chao chao
che che
chen chen
TPT Wade-
Giles
cheng cheng
chi chih
chong chung
chou chou
chu chu
*chua chua
chuai chuai
chuan chuan
chuang chuang
chui chui
chun chun
chuo cho
D
da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de / te
dei tei
*den (ten)
deng teng
di ti
*dia (tia)
dian tien
**diang (tiang)
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan tuan
dui tui
dun tun
duo to
E
e e/o
*e (eh)
*ei (ei)
en en
*eng (eng)
er/r / erh
F
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
TPT Wade-
Giles
fen / fen
(.)
feng / feng
(.)
<< 1 .. 541 542 543 544 545 546 < 547 > 548 549 550 551 552 553 .. 605 >>
Rambler's Top100
2010 FantBooks.
.
. " : " ()

. " : " ()

. " : " ()

. " " ()

. " : " ()